ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van het Medisch Centrum Leeuwarden die gelden voor mijnMCL. Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten bij het gebruik van mijnMCL. Door mijnMCL te gebruiken, op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Bij eerste maal inloggen op mijnMCL wordt u nogmaals expliciet om toestemming voor toegang en aanvaarding van de algemene voorwaarden gevraagd.

Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft het recht om deze voorwaarden en uitsluitingen op elk moment eenzijdig te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen en (opnieuw) om instemming te vragen. Het Medisch Centrum Leeuwarden zal een bericht over de wijziging op de website van mijnMCL plaatsen. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via mijnMCL. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van de meest actuele voorwaarden door deze regelmatig te raadplegen. Door in te loggen in mijnMCL aanvaardt u gebonden te zijn aan de actuele voorwaarden. Daar waar in deze voorwaarden hij/zijn wordt gebruikt dient ook gelezen te worden zij/haar.

mijnMCL

Het Medisch Centrum Leeuwarden biedt patiënten via mijnMCL toegang tot (delen van) het elektronisch patiëntendossier van het Medisch Centrum Leeuwarden. mijnMCL biedt daarnaast de mogelijkheid aan patiënten voorafgaand aan het bezoek aan het Medisch Centrum Leeuwarden vragenlijsten in te vullen, zodat deze bij het bezoek beschikbaar zijn voor de behandelaar. mijnMCL geeft patiënten ook de mogelijkheid om vervolgafspraken te plannen en niet acute vragen te stellen.

De diensten van het Medisch Centrum Leeuwarden zijn voortdurend in ontwikkeling. De vorm en inhoud van mijnMCL kan van tijd tot tijd wijzigen zonder dat alle gebruikers hierover voorafgaand worden geïnformeerd. Daarnaast kan het Medisch Centrum Leeuwarden stoppen (tijdelijk of blijvend) met het aanbieden van diensten (waaronder mijnMCL) aan patiënten zonder dat Medisch Centrum Leeuwarden in staat is om patiënten daar voorafgaand over te waarschuwen.

Privacy

Het Medisch Centrum Leeuwarden vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het Medisch Centrum Leeuwarden houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige wet- en regelgeving stelt. Op het elektronisch patiëntendossier (inclusief mijnMCL) is het privacyreglement van het Medisch Centrum Leeuwarden van toepassing.

Toelating, identificatie en beëindigen toegang

1. Toegang tot mijnMCL kan alleen worden verstrekt aan wilsbekwame ingeschreven patiënten vanaf 12 jaar van het Medisch Centrum Leeuwarden op hun uitdrukkelijke verzoek.

2. Toegang tot mijnMCL is strikt persoonlijk gebonden aan de patiënt. Toegang voor gemachtigden is vooralsnog niet toegestaan.

3. A. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot mijnMCL als ze zijn ingeschreven als patiënt bij het Medisch Centrum Leeuwarden en op basis van een geldige legitimatie (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs).

B. Patiënten kunnen slechts toegang krijgen tot mijnMCL wanneer zij beschikken over een geverifieerd BSN nummer.

C. Als uitzondering kunnen patiënten die nog niet zijn ingeschreven als patiënt van het Medisch Centrum Leeuwarden, maar voor wie wel, na verwijzing, een bezoek aan het Medisch Centrum Leeuwarden is gepland, tijdelijk toegang krijgen tot mijnMCL. De tijdelijke toegang dient uitsluitend voor het invullen van vragenlijsten via mijnMCL. Na het polikliniekbezoek wordt de tijdelijke toegang beëindigd. De patiënt kan daarna toegang aanvragen via de normale aanvraagprocedure.

4. Patiënten hebben altijd het recht om de toestemming voor de toegang tot mijnMCL in te trekken en de toegang te laten beëindigen. Na het beëindigen van de toegang tot mijnMCL zijn de gegevens niet langer toegankelijk voor de patiënt wel blijven ze in het elektronisch patiëntendossier van het Medisch Centrum Leeuwarden bewaard.

5. Als binnen het Medisch Centrum Leeuwarden bekend wordt dat een patiënt is overleden, beëindigt het Medisch Centrum Leeuwarden de toegang tot mijnMCL voor deze patiënt.

6. Het Medisch Centrum Leeuwarden beëindigt de toegang tot mijnMCL alleen op verzoek van de patiënt, in geval van onmiddellijk noodzakelijke tijdelijke maatregelen of in gevallen genoemd in deze voorwaarden.

7. Het Medisch Centrum Leeuwarden behoudt zich het recht voor om aangifte te doen, indien wordt ontdekt dat door patiënten wordt getracht op oneigenlijke wijze toegang tot mijnMCL te verkrijgen dan wel als op oneigenlijke wijze toegang is verkregen dan wel bij het gebruik van valse documenten zoals ID etc.

Verplichtingen patiënt bij toegang tot mijnMCL

8. Patiënt verplicht zich zijn inlogcodes strikt vertrouwelijk te houden en niet aan derden ter beschikking te stellen. Patiënt verleent anderen geen toegang tot mijnMCL met behulp van zijn inloggegevens. Patiënt is aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen van zijn inloggegevens gebruik maken, met of zonder zijn toestemming of wetenschap.

9. Patiënt staat er jegens het Medisch Centrum Leeuwarden voor in dat hij bevoegd is om mijnMCL te gebruiken. Patiënt is verplicht om te allen tijde de verplichtingen uit deze voorwaarden na te komen en zich te houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van mijnMCL.

10. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor het beheer en verspreiding van de informatie verkregen via mijnMCL, bijvoorbeeld op de eigen computer dan wel het internet. Het Medisch Centrum Leeuwarden is daar geenszins verantwoordelijk voor. Ook is patiënt zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van eigen apparatuur onder andere door gebruik van actuele beveiligingsupdates en legale software, gebruik van toegangscodes en het uitloggen na ieder gebruik. Patiënt dient incidenten waarbij hij vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot mijnMCL dossier of alle andere ongebruikelijke gebeurtenissen melden bij het Medisch Centrum Leeuwarden.

11. Patiënt is volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van mijnMCL. Patiënt is zelf verantwoordelijk voor de keuze van informatie en het gebruik ervan. Patiënt vrijwaart het Medisch Centrum Leeuwarden voor aanspraken in verband met door hem geleden schade naar aanleiding van de toegang tot mijnMCL.

12. Patiënt is zich bewust dat de waarde van medische adviezen via e-consult naar zijn aard beperkt zijn. Voor een gericht medisch advies van toepassing op een specifieke individuele situatie wordt aangeraden altijd een afspraak te maken voor het spreekuur van een ter zake kundige medicus.

13. Patiënt bevestigt zich ervan bewust te zijn dat gegevens over het gebruik van mijnMCL worden vastgelegd en gebruikt kunnen worden voor statistische overzichten en wetenschappelijk onderzoek. Deelname aan mijnMCL betekent nadrukkelijk niet dat patiënt toestemming geeft tot het gebruik van medische gegevens voor deze doeleinden.

14. Patiënt gebruikt in zijn communicatie in mijnMCL (bijvoorbeeld bij invullen vragenlijsten, maken van vervolgafspraken of advies vragen) geen onwelvoeglijke taal, onwaarheden of misleidende informatie.

15. Patiënt gebruikt de functionaliteiten in mijnMCL overeenkomstig het aangegeven doel en de aangegeven instructies. Patiënt voert geen acties uit die het systeem onnodig bezwaren, het systeem of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken of andere acties die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van mijnMCL of het Medisch Centrum Leeuwarden te omzeilen. Patiënt wist geen gegevens. Patiënt zal het gebruik door andere patiënten van mijnMCL niet beperken of remmen. Patiënt voert geen andere acties uit die op enigerlei andere wijze onrechtmatig zijn tegenover het Medisch Centrum Leeuwarden of een derde.

16. Patiënt is zich ervan bewust dat het Medisch Centrum Leeuwarden op het gebruik door patiënten van mijnMCL toeziet en eventueel maatregelen zal nemen tegen overtredingen van de verplichtingen, zoals genoemd in deze voorwaarden. Tot genoemde maatregelen kan behoren het waarschuwen van de patiënt en het deactiveren van de toegang voor patiënt tot mijnMCL.

Minderjarigen

17. De patiënt heeft de mogelijkheid vanaf 12 jaar zelf toegang aan te vragen.

Verplichtingen van het Medisch Centrum Leeuwarden

18. Het Medisch Centrum Leeuwarden verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnMCL voltijds beschikbaar te houden voor de patiënt. Desondanks garandeert het Medisch Centrum Leeuwarden niet dat mijnMCL te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

19. Het Medisch Centrum Leeuwarden verplicht zich om zich naar vermogen in te spannen om mijnMCL veilig te houden voor de patiënt. Dat wil zeggen dat het Medisch Centrum Leeuwarden passende maatregelen neemt tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens. U kunt zien dat u gebruikt maak van een beveiligde verbinding door naar de adresbalk (URL) te kijken. Als de URL met https:// begint in plaats van een http://, komt de pagina in een beveiligde server. Dit houdt in dat gegevens niet kunnen worden gelezen of ontcijferd door personen die geen toestemming hebben. Ook kunt u controleren of u daadwerkelijk verbonden bent met het Medisch Centrum Leeuwarden door te kijken naar het digitale certificaat. U vindt het certificaat onder het icoon van het hangslot. Dit hangslot vindt u rechts in de adresbalk. Klik op het icoontje voor meer informatie.

20. Het Medisch Centrum Leeuwarden spant zich in om de op mijnMCL opgenomen informatie zo volledig, juist en accuraat te doen zijn.

21. Het Medisch Centrum Leeuwarden verplicht zich een helpdesk in het stellen voor de gebruikers van mijnMCL. Gebruikers kunnen problemen, fouten of verbetersuggesties voor het systeem als zodanig, doorgeven aan de helpdesk.

Uitsluitingen

22. Het Medisch Centrum Leeuwarden is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook voortvloeiend uit het gebruik van mijnMCL, inclusief maar niet beperkt tot schade als gevolg van onjuistheid, ongeschiktheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de informatie.

23. mijnMCL biedt mogelijk links naar andere (medische) websites die niet onder het beheer van het Medisch Centrum Leeuwarden vallen. Deze link(s) zijn ter informatie opgenomen. Het Medisch Centrum Leeuwarden heeft de juistheid van de informatie in/op deze websites niet gecontroleerd en kan daarom niet instaan voor de correctheid ervan.

Slotbepaling

24. In gevallen waarin in deze voorwaarden en uitsluitingen niet voorziet, beslist het Medisch Centrum Leeuwarden.